DZISIAJ MIJA TERMIN NA WPIS DO CRBR

2022-01-31

Przypominamy, że dzisiaj mija termin na zgłoszenie do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych) informacji o beneficjentach rzeczywistych wymienionych poniżej podmiotów, jeżeli były wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r.!
1.       trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
a.       mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b.      nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

2.       spółki partnerskie;
3.       europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
4.       spółki europejskie;
5.       spółdzielnie;
6.       spółdzielnie europejskie;
7.       stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS;
8.       fundacje.

Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.
 
Podmioty wpisane do KRS do 30 października 2021 r. włącznie mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w okresie od 31 października 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Podmioty wpisane do KRS po dniu 30 października 2021 r., zobowiązane są zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w ciągu 7 dni od daty wpisania do KRS. W przypadku zmiany danych zgłoszonych do CRBR należy ją zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany. Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu. Link do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych: https://lnkd.in/eCGjc8j

Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany, jak i podanie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych danych niezgodnych ze stanem faktycznym może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości nawet 1 mln zł.
Jeśli nie wiesz jak to zrobić lub czy dotyczy to Twojej firmy napisz na:
sekretariat@gdbd.pl

wróc na listę