DEMATERIALIZACJA AKCJI - ZMIANA TERMINÓW

2020-10-06

Krok pierwszy: uchwała walnego zgromadzenia o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 

termin do dnia do dnia 30 września 2020 r. 

Krok drugi: zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z określonym biurem maklerskim:

termin do dnia do dnia 30 września 2020 r. 

Krok trzeci: wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji należy dokonać 5 wezwań do złożenia dokumentów akcji;

odstępy czasowe pomiędzy wezwaniami nie mogą być krótsze niż dwa tygodnie i jednocześnie dłuższe niż miesiąc;

pierwsze wezwanie powinno zostać dokonane niezwłocznie po podjęciu uchwały  (Krok 1);

pierwszego wezwania należy dokonać do dnia 30 września 2020 r;.

ostatniego wezwania spółka powinna dokonać do dnia 30 stycznia 2021 r.

Utrata mocy prawnej papierowych dokumentów akcji nastąpi z dniem 1 marca 2021 r.

Od tego momentu  dokumenty akcji sporządzone papierowo zachowują jedynie moc dowodową wobec spółki

Akcjonariusz, który nie złoży w spółce dokumentów akcji, w efekcie czego posiadane przez niego akcje nie zostaną ujęte w rejestrze akcjonariuszy traci prawa członkowskie z dniem 1 marca 2026 r.


wróc na listę